Monday, June 18, 2012

My Mother, By Amanaki


Here is a story and illustration by Amanaki about his mum based on the Anthony Browne story, My Mum.


7 comments:

Shane said...

I like Naki's voice.

Hanlin said...

I like Amanaki's picture because it was very good.

Amanaki said...

I liked how I read the story properly.

Sonya said...

I like Naki's story because it is good.

Helen said...

What a lovely story Amanaki, and you told it so clearly. Your drawing is fantastic!

Ms Mulrennan said...

Amanaki, your mum sounds lovely. Keep up the good work during story writing time.

wisllam said...

hfhjfjfjgjgiffifijhfjhhjijjhkkkkkkkklhhkgkhlklkhhkhhhkhkhhkhkhkklgkhlhkklhklhklgklgkhhlgkljhkjkhjljkkljkkjljllljljljljljljljljlllj.j.j.j.j..hj..j.j..jjj;,,h.,hj,h.,gmhjghkhjugugggfgfgbfhgfgfgbfbghbdbgdgbfgbfgbfbhfbbvbfbbbb rb bhg fhnbdhbfbhvhbhbdhbfhdbfhdbfhdbhfbfhbfhbffbfhbhdfbhbhfbhbfbfbbfdhbfhdbdhbdhbfhdbhdbdfhfbhdbdbfbbfbhbdhdhdbfhbfhdbfhdbhbbdhbhbdhfbhbdhbhbhbhfbfhbjhjjfhyydysshtstssssgtaagaaahhajrftifititutiiiriiiriririrkrkkfjfjfgkjfjgkgtkghkgkhkkhkjkhkhkjghjkhjkkhkhkhkknhkhkhkhjkhkljkhkjlj,ljlhlkhlklhkkllhlhlhlhllgokhlnljnljljljl;pklonklnojpj;pm;m/;mlhopljojljljuljljljljljljlhllhlhjlhlj.jm;jl.j;lj;h;hllljllplljljjkhkkkkhkhkhkhkkhknhikhkkhkhkhkkhihhkkjh,jh,jhljh,jlhmjyhjlhkjlhllhkjkhlhklhlk;lkl;jl;hl;hll;lh;jl;hlj;;[;l;k;';'k;k';'k;k'''';k';